Co to jest świadectwo?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia codziennych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Jedynie nie uwzględniamy przy sporządzaniu charakterystyki energetycznej budynków ilości energii, jaka potrzebna jest w procesach technologiczno-produkcyjnych.

Świadectwo energetyczne, Śląsk stanowi przepustkę dla budynków przemysłowych i magazynowych, gdyż ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającą z jego przeznaczenia i standardów oraz systemów instalacyjnych czyli tego, co zainstalowane jest na stałe. Jest to nie lada wyczyn podać obiektywną ocenę zużycia energii przez jego użytkowników. Od wielu lat zajmujemy się opracowywaniem szeregu dokumentów, gdzie niezwykle istotne i ważne jest świadectwo energetyczne. Katowice to tam mamy swoją siedzibę, w której dokonujemy dokładnej analizy zużycia energetycznego budynku. Dlatego certyfikaty energetyczne, Katowice pozwalają określić poziom zużycia energii.

Naszym obowiązkiem jest sporządzanie świadectw w wyniku czego promowane jest budownictwo o efektywnym zużyciu energii. Wzrasta w tym zakresie świadomość społeczna, co skutkuje bardziej ekonomicznym budownictwem. Jest to podejście innowacyjne w wyniku, którego koszty zapotrzebowania budynku na energię uległy obniżeniu. Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze. Certyfikat energetyczny, Śląsk wymagany jest dla większości budynków od 1 stycznia 2009 roku.

Jest to obowiązkowe m.in. w przypadku budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Ważność świadectwa energetycznego to 10 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadectw charakterystyki energetycznej wymagają: Budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi tj.: hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, budynek zakwaterowania na terenie aresztu śledczego, budynek zakwaterowania na terenie zakładu poprawczego, budynek zakwaterowania na terenie schroniska dla nieletnich, dom dziecka, dom rencistów. Budynki użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, obsługi pasażerów w transporcie lotniczym, obsługi pasażerów w transporcie morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny, budynki przemysłowe np.: fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie, browary, montownie, budynki magazynowe np.: chłodnie i budynki składowe specjalizowane; powierzchnie magazynowe.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) inwestor jest obowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

do góry